14. Arbetsvillkor

Jag ska till Island

2012-11-13 14:35 #0 av: Smultronkaka

Hej allihopa!

jag har fått jobb på en hästgård på Island och ska åka nu på Söndag. Det som gäller är ju då att jag ska ha en "prövotid" i några veckor för att se hur allt går, Går det bra och jag trivs så får jag stanna kvar hur länge jag vill dvs En visstids anställning/tillsvidare anställning. Jag frågade om kontrakt och då sa dom att det brukade dom inte ha, men att det inte inte skulle vara några problem att fixa om jag ville ha det. Och det vill jag ju ha! DÅ är min fråga, Vad ska det stå i kontraktet? Ska jag ha två stycken? Tänkte att ett skulle vara till prövotiden och ett om jag sedan stannar kvar. Jag kommer inte få mycket lön men får däremot kost och logi gratis.

jag googlade runt lite på internet och hittate lite exempel på vad som kunde vara med i ett avtal.

- Arbetsplats
-Arbetsuppgifter
-Anställningsformen
-uppsägningstider
-Lön och andra förmåner
-Arbetstider
-Semester

Finns det mer att lägga till? Hur skulle ni viljat haft det?
MYCKET tacksam för svar! MVH Linda

Anmäl
2012-11-14 16:42 #1 av: [Moa-]

De svenska reglerna ser ut som följer nedan enligt LAS. Hur de isländska reglerna ser ut kan jag ej svara på, utan detta är något som du bör undersöka.

LAS

4 § Anställningsavtal gäller tills vidare. Avtal om tidsbegränsad anställning får dock träffas i de fall som anges i 5 och 6 §§. Träffas i annat fall ett sådant avtal, kan arbetstagaren på det sätt som anges i 36 § få domstols förklaring att avtalet ska gälla tills vidare.

Anställningsavtal som gäller tills vidare kan sägas upp av arbetsgivaren eller arbetstagaren för att upphöra efter en viss uppsägningstid. En tidsbegränsad anställning upphör utan föregående uppsägning vid anställningstidens utgång eller när arbetet är slutfört, om inte annat har avtalats eller följer av 5 § andra stycket eller 6 §. I 33 § finns särskilda regler om skyldighet att lämna anställningen vid 67 års ålder och i samband med att arbetstagaren får rätt till hel sjukersättning enligt socialförsäkringsbalken.

En arbetstagare får med omedelbar verkan frånträda sin anställning, om arbetsgivaren i väsentlig mån har åsidosatt sina åligganden mot arbetstagaren.

I de fall som avses i 18 § kan en arbetsgivare genom avskedande avbryta anställningen med omedelbar verkan.

Att arbetsgivaren i vissa fall är skyldig att informera och överlägga med arbetstagaren och berörd arbetstagarorganisation samt att tillämpa ett visst förfarande i samband med att ett anställningsavtal ingås eller upphör följer av 6, 8-10, 15, 16, 19, 20 och 28-33 §§. Lag (2010:1230).

5 § Avtal om tidsbegränsad anställning får träffas

 • 1. för allmän visstidsanställning,
 • 2. för vikariat,
 • 3. för säsongsarbete, och
 • 4. när arbetstagaren har fyllt 67 år.

Om en arbetstagare under en femårsperiod har varit anställd hos arbetsgivaren antingen i allmän visstidsanställning i sammanlagt mer än två år, eller som vikarie i sammanlagt mer än två år, övergår anställningen till en tillsvidareanställning. Lag (2007:391).

5 a § Har upphävts genom lag (2006:440).

6 § Avtal får även träffas om tidsbegränsad provanställning, om prövotiden är högst sex månader.

Vill inte arbetsgivaren eller arbetstagaren att anställningen skall fortsätta efter det att prövotiden har löpt ut, skall besked om detta lämnas till motparten senast vid prövotidens utgång. Görs inte detta, övergår provanställningen i en tillsvidareanställning.

Om inte annat har avtalats, får en provanställning avbrytas även före prövotidens utgång. Lag (1994:1685)."

"6 c § Senast en månad efter det att arbetstagaren har börjat arbeta skall arbetsgivaren lämna skriftlig information till arbetstagaren om alla villkor som är av väsentlig betydelse för anställningsavtalet eller anställningsförhållandet. Om anställningstiden är kortare än tre veckor, är arbetsgivaren inte skyldig att lämna sådan information.

Informationen skall innehålla åtminstone följande uppgifter:

 • 1. Arbetsgivarens och arbetstagarens namn och adress, anställningens tillträdesdag samt arbetsplatsen.
 • 2. En kort specificering eller beskrivning av arbetstagarens arbetsuppgifter och yrkesbenämning eller tjänstetitel.
 • 3. Om anställningen gäller tills vidare eller för begränsad tid eller om den är en provanställning samt
  • a) vid anställning tills vidare: de uppsägningstider som gäller,
  • b) vid anställning för begränsad tid: anställningens slutdag eller de förutsättningar som gäller för att anställningen skall upphöra och vilken form av tidsbegränsad anställning som anställningen avser,
  • c) vid provanställning: prövotidens längd.
 • 4. Begynnelselön, andra löneförmåner och hur ofta lönen skall betalas ut.
 • 5. Längden på arbetstagarens betalda semester och längden på arbetstagarens normala arbetsdag eller arbetsvecka.
 • 6. Tillämpligt kollektivavtal, i förekommande fall.

De uppgifter som avses i andra stycket 3 a, 3 b i fråga om förutsättningarna för anställningens upphörande, 4 och 5 får, om det är lämpligt, lämnas i form av hänvisningar till lagar, andra författningar eller kollektivavtal som reglerar dessa frågor. Lag (2006:440)."

Anmäl
2013-01-22 13:49 #2 av: KallaMigMimmi

tror du fått all hjälp du behöver om vad som ska stå md i kontraktet:)

något jag vill trycka exstra på efter egna erfarenheter är Uppsägningsbestämelser. dvs. hur långt i förväg du ska få veta om dom vill säga upp dit avtal, hur länge efter avtalet sägs upp som du får stanna på gården (tills du köpt flygbiljett hem) och om du får lön under uppsägnings tiden.  Sen självklart om du får någon lön under prövo tiden och hur länge den ska vara.

Sen ogso om säkerheten. finns det någon försäkring för dig? om en häst skulle bli skadad när du hanterar den?

Lycka till!:)

Anmäl

Bli medlem på iFokus

För att kunna delta i diskussionen måste du bli medlem på iFokus. Det går snabbt, enkelt, och kostar ingenting. Medlemskapet ger dig tillgång till över 300 sajter.